ดนตรีบำบัดมีคุณค่าอย่างยิ่ง

แม้ว่าจะชัดเจนว่าดนตรีบำบัดมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กออทิสติกในวัยเริ่มต้น แต่เด็กออทิสติกจำนวนมากยังไม่ได้รับการบำบัดด้วยดนตรีบำบัด ซึ่งมักเกิดจากการเข้าถึงได้ง่ายและเหตุผลทางการเงิน เมื่อเด็กออทิสติกเข้าสู่หลักสูตรวัยเรียน แผนการศึกษารายบุคคล (IEP) จะถูกเขียนขึ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะได้รับบริการที่เหมาะสมในขณะที่อยู่ในโรงเรียน IEP เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองและคณะกรรมการ IEP ของนักบำบัดและผู้บริหารโรงเรียนที่อธิบายความต้องการของเด็กอย่างชัดเจน บริการที่โรงเรียนจะจัดหาให้ และวิธีวัดความก้าวหน้า

กระบวนการนี้ยุ่งยากอย่างยิ่ง เนื่องจากหลังจากจัดการประชุม IEP แล้ว ต้องมีการประเมิน ดำเนินการประเมิน และจัดการประชุม IEP เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ เด็กออทิสติกที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการบำบัดรักษา ดนตรีบำบัดถือเป็น “บริการที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งแตกต่างจากการประกอบอาชีพ การพูด หรือการบำบัดแบบดั้งเดิม “สะดวก” อื่น ๆ ดนตรีบำบัดถือเป็น “บริการที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งเป็นรายการบริการที่คณะกรรมการ IEP ของโรงเรียนเห็นว่าไม่จำเป็น

ดังนั้น เมื่อเขตการศึกษาตีความรายการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริการหลายอย่างก็ทำไม่ได้ และจะไม่ถูกจัดให้อย่างถูกกฎหมาย ในหลายกรณี ดนตรีบำบัดแบบอินเทอร์แอกทีฟจะไม่อยู่ในรายการนี้เนื่องจากเหตุผลด้านการเงินและการเข้าถึง ผู้บริหารโรงเรียนมักจะกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างผิดกฎหมายว่าพวกเขาไม่ได้ให้บริการ เพราะหากทีม IEP สรุปว่าเด็กต้องการบริการ ก็จะต้องจัดให้ (Altom 2016)

ตัวอย่างเช่น หากเขตโรงเรียนรับผิดชอบในการจัดหาดนตรีบำบัดให้กับเด็กออทิสติก แต่ไม่มีนักบำบัดโรคทางดนตรีที่ได้รับการรับรองในท้องถิ่น ทางเขตจะต้องจ่ายเงินสำหรับการย้ายถิ่นฐานและเงินเดือนของนักบำบัดโรคทางดนตรี ซึ่งมักจะเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ . ด้วยเหตุผลหลายประการ โรงเรียนบางแห่งจึงไม่มีบริการดนตรีบำบัดที่ไม่เหมาะสมทางการเงิน หากเด็กจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้อดีของดนตรีบำบัด การปฏิเสธบริการที่จำเป็นนั้นไม่ยุติธรรม การขาดการศึกษาดนตรีบำบัดยังช่วยลดการใช้ดนตรีบำบัด ไม่เพียง

แต่มีโปรแกรมดนตรีบำบัดที่ผ่านการรับรองเพียง 12 โปรแกรมในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ผ่านการรับรองการบำบัดด้วยการพูดมากกว่า 250 โปรแกรม แต่มีนักบำบัดด้วยดนตรีที่ผ่านการรับรองเพียง 5,000 คนเมื่อเทียบกับนักพูดและนักกิจกรรมบำบัดกว่า 300,000 คน ดังนั้น จากการสำรวจผู้ปกครอง 28,000 คนผ่านองค์กร Autism Speaks ผู้ปกครองน้อยกว่า 1% รายงานว่าใช้ดนตรีบำบัดเพื่อรักษาโรคออทิซึมของลูก นอกจากนี้ โครงการ Heartbeat Music Therapy ในออสติน รัฐเท็กซัส อ้างว่าค่าใช้จ่ายด้านดนตรีบำบัดจะใกล้เคียงกับกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด หรือการบำบัดด้วยการพูด

ตัวอย่างเช่น หากครอบครัวกำลังมองหานักดนตรีบำบัดที่ได้รับการฝึกอบรมด้านจิตวิทยาหรือการให้คำปรึกษา ค่าใช้จ่ายของดนตรีบำบัดอาจใกล้เคียงกับบริการด้านจิตวิทยาอื่นๆ หากนักดนตรีบำบัดไม่รับเงินประกันส่วนตัว ค่าใช้จ่ายของดนตรีบำบัดอาจจะต่ำกว่ากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด หรือการบำบัดด้วยการพูด (Lindstrom 2012) ความแตกต่างระหว่างความพร้อมใช้งานและความสะดวกทางการเงินของดนตรีบำบัดและการเข้าถึงของการพูดแบบดั้งเดิมหรือกิจกรรมบำบัดที่รบกวนชุมชนออทิสติกบำบัด

แม้ว่าจะมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าดนตรีบำบัดแบบด้นสดสามารถมีประสิทธิภาพในด้านสังคม พฤติกรรม และการสื่อสารในระยะสั้นและระยะยาว แต่ผู้คลางแคลงหลายคนเชื่อว่ายังมีงานวิจัยและข้อมูลในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนเกี่ยวกับประโยชน์และผลที่ตามมาของการบำบัดด้วยดนตรีด้นสด 

 นักวิชาการบางคนพบว่ามีการศึกษาที่ประสบปัญหา เช่น ขนาดตัวอย่างไม่เพียงพอ การออกแบบการศึกษาที่ไม่ดี หรือการบรรยายเทคนิคการรักษาที่ไม่ดี ส่งผลให้เกิดลักษณะทั่วไปที่ไม่เป็นรูปธรรมและการไม่สามารถทำซ้ำการรักษาในสถานพยาบาลได้ ตัวอย่างเช่น Sandiford และคณะ (พ.ศ. 2556) อ้างถึงกรณีศึกษาที่แนะนำให้ชายออทิสติกอายุ 3 ขวบที่ไม่ใช้คำพูดเป็นออทิสติกเข้ารับการบำบัดด้วยน้ำเสียงไพเราะ เขาแนะนำว่า “ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในกรณีศึกษานี้ การใช้หัวข้อเดียวก็ไม่สามารถสรุปให้ครอบคลุมถึงประชากรกลุ่มใหญ่ได้ และไม่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้กลุ่มควบคุม ไม่ว่าการบำบัดด้วยโทนเสียงที่ไพเราะในตัวมันเองจะส่งผลหรือไม่ ในภาษาที่เพิ่มขึ้น

 

สนับสนุนโดย.    ยู ฟ่า สล็อต อันดับ 1